ตารางสอนภาคปกติ ปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 1/2565

ตารางสอนภาคปกติ | ตารางสอน   
ลำดับ ตารางสอน จำนวนนิสิต ภาคเรียน รายละเอียด
1 ตารางสอนพุทธศาสตรมหาบัณฑิต แบบ ก1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาปรัชญา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 20 1/2565
2 ตารางสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 20 1/2565
3 ตารางสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาปรัชญา (ภาคปกติ/คฤหัสถ์/บรรพชิต) 16 1/2565